Page 10 - st-endustri-4.0-2022-haziran
P. 10

Endüstri 4.0 dijital dönüşüm sürecinde  muz bir terim, “biz tamamen kapalıyız ve  daha hızlı bir şekilde ölçmek üreticilerin
      otomasyon networklerinde (bizim  izoleyiz” terimleriyle çok karşılaşıyoruz,  elindeki cep telefonlarından sahanın her
      anlayacağımız dilde endüstriyel  bu tabu yıkılmaya başladı. Çünkü dijital- noktasındaki verileri anlık görmesi gibi he-
      kontrol sistemi olarak geçiyor) bu  leşme sürecinde artık networkünüzü hem  deflerin içerisine yöneliyoruz.
      networklerdeki zorluklardan bu   BT alt yapınıza doğru hem de internete
      networkleri modernize ederken   doğru akıllı fabrika olma isteği sebebiyle  Tabi ki bunu yapacağız ancak bunu
      karşılaştığımız olaylardan ve akabinde  dışarı açma ihtiyacı doğuyor. IT ve OT  yaparken de işin Siber Güvenlik
      otomasyon networkündeki riskleri ve  yakınsaması çok ciddi anlamda önümüze  boyutunu birlikte ele almamız gerekiyor.
      bu risklerle nasıl mücadele ettiğimizi de  gelmeye başladı, bu da birtakım zorluklar  Bu sistemler yıllarca dışarı kapalı kaldığı için
      SCADAfence siber güvenlik platformu  doğuruyor bu konuları daha detaylı incele- ve Türkiye genelindeki gördüğümüz tabloya
      üzerinden ele alacağız.      memiz gerekiyor. Eskiden birbirine hiç do- bakacak olursak, fabrikalarda ve tesislerde
                        kunmayan IT ve OT varken şu an otomas- kullanılan endüstriyel yazılımların eski ol-
      Endüstriyel kontrol sistemleri endüstri 4.0  yon networkü IT’ye bağımlı hale gelmeye  ması, gelişmiş ataklara karşı herhangi bir
      ile beraber modernize olmaya başladı, bu  başlıyor. Bu anlamda ERP sistemlerimizi  savunma mekanizmaların olmayışı, bu net-
      modernize olma sürecinde ilk adım net- otomasyondaki sahanın her noktasından  worklerin işletmenin yumuşak karnı olması
      work modernizasyonu, çünkü yıllarca ka- veri toplamaya odaklıyorsunuz ve üretim  sebebiyle Otomasyon networklerinizi diji-
      palı kalmış daha çok sektörden duyduğu- kalitenizi arttırmak bakım periyotlarınızı  talleştirirken eğer sadece network yollarını
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15