Page 8 - endustriforum-2020-mayis
P. 8

DİJİTAL HİZMETLERİNİ


           GELİŞTİRMEYE AĞIRLIK VERDİ

        Ürettiği buhar jeneratörü ile işletmelerde enerji verimliliği

          sağladıklarını belirten Jenesis Genel Müdürü Fatih
           Savaşkan, salgın sürecini nasıl yönettiğini anlattı.             FATİH SAVAŞKAN           sonellerimizin dışında kalanlar ile üretimi

            JENESİS GENEL MÜDÜRÜ         devam ettirebilme çabası şeklinde özetle-
                               yebiliriz. Stoklu çalışmanın getirdiği avantaj
                               ile tedarikteki aksamaları müşterilerimize
                               yansıtmamayı başardık. Servis hizmetle-
                               rimizi de görüntülü konuşmalar ve bölge
                               servislerimiz ile çözmeye devam ediyoruz.
                               Koronovirisün dalgalar şeklinde sönümle-
                               nerek yıl sonuna doğru azalacağını ve bu
                               sürecin alışkanlıkların değişmesine sebep
                               olacağını düşünüyoruz. B planımız esnek
                               çalışma yöntemleri ile taleplere uyum sağ-
                               layarak çalışmanın ve finansı daha farklı
                               yönetmek olarak düşünüyorum. Bu şart-
                               lar sağlandığı zaman şu anda yaşanan ve
                               daha sonra yaşanabilecek krizlerde daha
                               başarılı olabilmeyi hedefliyoruz.

            oronavirüs salgınının alışkanlık-   “BİLGİ VE TECRÜBELERİN
            ları değiştireceğini belirten Je-   PAYLAŞILDIĞI BİR DÖNEM”
            nesis Genel Müdürü Savaşkan,     Bugüne kadar dijitalleşme yönünde
            bu süre içerisinde eğitimlere ka-   adımlarımız olmuştu ve avantajlarını kul-
      Ktıldıklarını ve dijitalleşme ile ilgili      lanmaya başlamıştık. Uzaktan eğitim ve
      çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.    devreye alma hizmetlerimiz ve eğitici vi-

                               deolarımız da vardı. Bu dönemde bunları
      “KORONAVİRÜS SALGININDA              geliştirmeye ve sosyal medyanın daha
      3 FARKLI DURUMLA KARŞILAŞTIK”           etkin kullanılmasını sağlamaya çalışıyo-

      Açıkçası 3 farklı durum ile karşı karşıya     ruz. Üyesi olduğumuz KBSB’nin uzaktan
      kaldık. Birisi yeni sipariş taleplerinin düş- eğitimlerine hem kendi uzmanlık alanı-
      mesine bağlı sorunlar, ikincisi mevcut taah-   mızda eğitmen olarak katılıyoruz hem de
      hütlerimizi bitirmeye çalışırken karşılaşılan  personelimizin gelişimi için diğer konular-
      sorunlar ve üçüncüsü de virüs bulaşan per-    daki eğitimlere katılmasını sağlıyoruz.      8   EndustriForum.com
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13