Page 10 - endustriforum-2020-mayis
P. 10

TEOMAN ALPER YİĞİT    Fanuc Türkiye Genel Müdürü      ÜRETİMİ ETKİLENMEDİ,      REÇETEYİ ÇIKARDI


      Pandemi kaynaklı
      krizden otomasyon
      çözümleri üreten

      firma olarak fazla

      etkilenmediklerini ifade
      eden Fanuc Türkiye
      Genel Müdürü Teoman

      Alper Yiğit, otomasyona

      ve dijitalleşmeye
      dikkat çekti.
      F      anuc Türkiye Genel Müdürü Te-     çok zorluğu yaşadı fakat insanları evlere                               kapatacak, üretimi yavaşlatacak ya da
            oman Alper Yiğit, pandemiye
            ilişkin değerlendirmelerde bu-
                               durduracak noktaya getirecek böyle bir
            lundu.
                               durumla karşılaşmamıştı. Dolayısıyla üre-

      “ORTAK PROJELER YÜRÜTÜLMEYE            tim teknolojileri anlamında bundan sonra
                               hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyebi-
      BAŞLANDI”                     liriz. Birçok firma bunun farkına vardı ve
      Yüzde 90 oranında ürünlerimizi kendi fab-     ortak projeler yürütülmeye başlandı.
      rikalarımızda ürettiğimiz ve stoklu çalıştı-
      ğımız için herhangi bir sorunla karşılaş-     “OTOMASYON YATIRIMLARININ
      madık. Virüsün global anlamda yarattığı      ÖNEMİNİ GÖRDÜK”
      kriz, üretimimizi fazla etkilemedi. Çünkü     Süreçten özellikle otomasyon süreçlerini
      üretimimiz mümkün olduğunca robotize       tamamlayamamış, insan emeğine dayalı
      olmuş, fabrikalarımız, hiç müdahalesiz      çalışan firmalar en çok etkilenenler olur-
      72 saat çalışabilir durumdadır. Otomas-      ken, yıllardır otomasyon ve robot yatırım-
      yon çözümleri üreten bir firma olarak,    ları yapıp, üretim süreçlerini otomatize
      iyi bir örnek konumundayız. Açılan yeni      eden firmalarsa en az etkilenenler oldu.
      fabrikalarımızla birlikte, artan üretim ka-    Sektörü rahatlatacak en önemli unsurun
      pasitemizin tedarik sürecimizi de olumlu     otomasyon, robot ve dijitalleşme süreç
      etkileyeceğini düşünüyoruz. Dünya bir-      yatırımları olduğunu düşünüyorum.      10   EndustriForum.com
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15