Page 10 - st-enerjisini-ureten-fabrikalar-2021-mart
P. 10

VİTRİN I HABER


      STendustri.com.tr
      Çin’in yenilenebilir enerji gücü 2 trilyon KWH’ı geçti


                                Ulusal Enerji İdaresi, Çin’in yenilenebilir enerji üretiminin 2020
                                yılında, bir önceki yılın üretimine kıyasla yüzde 8,4 oranında
                                artarak 2 trilyon 210 milyar kilovatsaate ulaştığını açıkladı. Ül-
                                kenin toplam yenilenebilir enerji üretimi yerleşik/kurulu kapasi-
                                tesi, 2020 yılı sonunda 934 milyon kilovata ulaştı. Bu kapasite,
                                bir önceki yılınkine kıyasla yüzde 17,5 oranında bir artışa denk
                                geliyor. Öte yandan Ulusal Enerji İdaresi’ne göre, ülkede 2020
                                yılı yenilenebilir enerji israfı, üretilen enerjinin kullanılabilirlik
                                oranının artışı sayesinde daha düşük oldu. Hidroelektrik enerji-
                                nin net kullanım oranı, 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla 0,73
                                puan yükselerek yüzde 96,61 oranına çıktı. Öte yandan rüzgar
                                enerjisinin ortalama kullanılabilirlik oranı da geçen yıl 2019’a
                                kıyasla 1 puan artarak yüzde 97’ye ulaştı.
       Çorum evsel atıkları               Jeotermal Enerji

       enerjiye dönüştürecek               Derneği’ne yeni Genel

                                koordinatör                                Jeotermal kayakların
                                sürdürülebilir, çevreci
                                ve elverişli koşullarda
                                kullanımının sağlan-
                                masını amacıyla Tem-
                                muz 2020’de kurulan
                                Jeotermal Enerji Der-
                                neği’nin Genel Koor-
                                dinatörlük görevine
                                enerji sektörünün ya-
                                kından tanıdığı bir isim
       Çorum Büyükşehir Belediyesi evsel atıkları fermantas- getirildi. Bundan böy-
       yon tekniği ile elektrik enerjisine dönüştürmek amacıy- le Elif Ferdal Karakaş
       la önemli bir projeye imza attı. Biyokütle Enerji Tesisi,  Jeotermal Enerji Der-
       elektrik üretmeye başladı. Proje kapsamında evsel  neği’nin Genel Koor-            Elif Ferdal Karakaş
       atıklar toplanıyor ve fermantasyon tekniği ile elektrik  dinatör görevini üstle-
       enerjisine dönüştürüyor. Bu sayede 8 bin hanenin ihti- necek. Karakaş ayrıca
       yacını karşılayabilecek elektrik üretilecek. Konuyla ilgili  derneğin yönetim ku-
       açıklama gerçekleştiren Çorum Büyükşehir Belediye  rulunda Onursal Üye
       Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Belediye olarak daha  olarak da yer alacak.
       önce 4 türbinli rüzgar enerji santrali projesini devreye  2002 yılında, enerji piyasasında gerçekleştirilen reform
       almıştık. Şimdi ise evsel atıkları elektrik enerjisine dö- çalışmaları sürecinde aktif rol oynayan Karakaş, Enerji Pi-
       nüştürecek Biyokütle Enerji Santrali projesini hizmete  yasası Düzenleme Kurumu’nun “Kurucu Personeli” arasın-
       alıyoruz. Bu projelerin yanı sıra güneş enerji santrali ve  da yer alarak, 2019 yılına dek bu kurumda görev almıştır.
       hidroelektrik santrali kurmak amacıyla çalışmalarımızı  2019 yılından bu yana kariyerine hukuk danışmanlığı ve
       sürdürüyoruz. Kısa süre içerisinde yatırıma dönüşecek  serbest avukat olarak devam eden Karakaş, enerji hukuku
       olan projelerimizi belediyemizin yıllık enerji tüketiminin  alanında eğitmenlik yaparak ve birçok çalıştay ile kong-
       tamamını kendimiz karşılayacağız” dedi. (AA)   reye katılarak sektörün gelişimine katkıda bulunmuştur.      8  ST ENERJİSİNİ ÜRETEN FABRİKALAR I Mart 2021
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15