Page 10 - st-sac-isleme-teknolojileri-2017-kasim
P. 10

6$& ÜÝ/(0( 7(.12/2-Ü/(5Ü
       Meslek# Eğ#t#m, Sanay# İş B#rl#ğ#ne


       Örnek G"r"ş"m
       Ülkem#z#n daha da gel#şmes# #ç#n ‘M#ll# üret#m’ model#n#n her alanda yayınlaştırılması
       çalışmalarında etk#n rol üstlenen Ermaksan; tamamen ‘M#ll#’ olarak ürett#ğ# ve yaklaşık
       2 m#lyon TL tutarındak# dört adet #ler# teknoloj#ye sah#p metal #şleme mak#nasını, ‘Kardeş
       okul’ olarak ben#msed#ğ# Karacabey Meslek# ve Tekn#k Anadolu L#ses#’ne hed#ye ett#. Proje
       kapsamında laboratuvarlar ve #ş güvenl#ğ# s#stemler# de devreye alındı. İlg#l# bölümden
       mezun olacak öğrenc#ler #ş garant#s# #le büyük b#r fırsata sah#p olacak.


            ürkiye’nin ilk      PLO\RQ 7/ WXWDUÕQGDNL G|UW  <DUGÕPFÕVÕ +DNDQ dDYXúR÷OX¶QXQ
            |]HO VHNW|U \DUÕ    DGHW LOHUL WHNQRORMLOL PHWDO  \DQÕ VÕUD øoLúOHUL (VNL %DNDQÕ
            iletken tesisini    LúOHPH PDNLQDVÕQÕ µ.DUGHú   (INDQ $OD $N 3DUWL %XUVD
            kurarak dikkatleri   RNXO¶ RODUDN EHQLPVHGL÷L    0LOOHWYHNLOL =HNHUL\D %LUNDQ
       T üzerine çeken, sac       .DUDFDEH\ 0HVOHNL YH 7HNQLN   %XUVD %\NúHKLU %HOHGL\HVL
       LúOHPH VHNW|UQQ |QGH JHOHQ   $QDGROX /LVHVL¶QH KHGL\H HWWL  %DúNDQ 9HNLOL ùNU .|VH
       ILUPDODUÕQGDQ (UPDNVDQ      2NXOXQ oHYUH G]HQOHPHVL    .DUDFDEH\ .D\PDNDPÕ 'U
       HNRQRPLN DQODPGD RUWD\D     YH SH\]DM oDOÕúPDODUÕQÕ LVH   <XVXI *|NKDQ <ROFX .DUDFDEH\
       NR\GX÷X \NVHN NDWPD GH÷HULQ   .DUDFDEH\ %HOHGL\HVL VWOHQGL  %HOHGL\H %DúNDQÕ $OL g]NDQ
       \DQÕ VÕUD \DúDGÕ÷Õ WRSOXPD GH÷HU  (UPDNVDQ .DUDFDEH\ %HOHGL\HVL  %XUVD 0LOOL (÷LWLP 0GU 9HOL
       NDWDFDN |UQHN oDOÕúPDODUD LP]D  YH .DUDFDEH\ 0HVOHNL YH     6DUÕND\D (UPDNVDQ <|QHWLP
       DWPD\Õ GD VUGU\RU 7DPDPHQ  7HNQLN $QDGROX /LVHVL Lú    .XUXOX %DúNDQÕ (URO g]ND\DQ
       µ0LOOL UHWLP¶ DQOD\ÕúÕ\OD KDUHNHW  ELUOL÷L\OH JHUoHNOHúWLULOHQ SURMH  YH (UPDNVDQ <|QHWLP .XUXOX
       HGHQ YH µ0LOOL¶ \DNODúÕPODUÕQ  NDSVDPÕQGD 0HWDO 7HNQRORMLVL  %DúNDQ 9HNLOL YH *HQHO 0GU
       KHU DODQGD EHQLPVHQPHVL     $ODQÕ DW|O\HOHULQGHNL |÷UHQFLOHULQ  $KPHW g]ND\DQ LOH ELUOLNWH
       oDOÕúPDODUÕQGD EL]]DW VRUXPOXOXN  WHNQRORML RGDNOÕ JHOLúLS Lú JFQH  RNXO LGDUHFLOHUL |÷UHWPHQOHU YH
       VWOHQHQ (UPDNVDQ PHVOHNL    GDKD \HWNLQ ELUH\OHU RODUDN   |÷UHQFLOHU \HU DOGÕ
       H÷LWLP YH VDQD\L LúELUOL÷L    ND]DQGÕUÕOPDVÕ KHGHIOHQL\RU %X
       VHIHUEHUOL÷L NDSVDPÕQGD WP   oHUoHYHGH EX DODQGD H÷LWLP DODQ  ³h5(7(5(. %h<h<(&(.
       7UNL\H¶\H |UQHN RODFDN GHY ELU  |÷UHQFLOHU (UPDNVDQ WDUDIÕQGDQ  7h5.ø<(¶<(
       DGÕP DWWÕ            GD H÷LWLOHFHN YH Lú JDUDQWLOL RODUDN  .$7., 6$ö/$0$<,
                       PH]XQ RODFDN          6h5'h5(&(öø=´
       øù *h&h1( '$+$                          7|UHQGH NRQXúDQ (UPDNVDQ
       <(7.ø1 %ø5(</(5         $d,/,ù 7g5(1ø          <|QHWLP .XUXOX %DúNDQ 9HNLOL YH
       .$=$1',5,/$&$.          <2ö81 ø/*ø *g5'h        *HQHO 0GU $KPHW g]ND\DQ
       (UPDNVDQ WDPDPHQ PLOOL     3URMH\H LOLúNLQ G]HQOHQHQ   E|\OHVLQH DQODPOÕ ELU SURMHQLQ
       ND\QDNODUOD JHOLúWLUGL÷L \DNODúÕN  DoÕOÕú W|UHQLQGH %DúEDNDQ  LoHULVLQGH \HU DOPDNWDQ GROD\Õ
    8
      ST SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ KASIM 2017
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15