Page 10 - st-proses-otomasyonu-2024-mart
P. 10

Çimsa Mersin fabrikasına altın seviyede CSC sertifikası


        Çimsa’nın Mersin Fabrikası, bağımsız denetimlerin ardından elde ettiği “Altın”
         seviyesindeki “CSC Sertifikası” ile sürdürülebilirlikteki üstün performansını
                        bir kez daha tescilledi.


       abancı iştiraki Çimsa’nın Mersin Fabrikası Uluslara-
       rası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi Belgelendirme
    S Kuruluşu KGS tarafından gerçekleştirilen bağımsız
    denetimlerin ardından “Altın” seviyesindeki “CSC Serti-
    fikası” ile ödüllendirildi. Bu sertifika; yönetimsel, çevre-
    sel, sosyal ve ekonomik kriterleri sağlayan Çimsa Mersin
    Fabrikası’nın üretici olarak kaynak kullanımı konusunda
    uluslararası normlara uygunluğunu da tescillemiş oldu. Bu
    başarısıyla Çimsa, Türkiye çimento sektöründe “Altın” se-
    viyesinde sertifikaya sahip olan ilk 3 fabrikadan biri oldu.
    Çimsa CEO’su Umut Zenar, Uluslararası Beton Sürdürü-
    lebilirlik Konseyi Belgelendirme Kuruluşu KGS tarafından
    verilen “Altın” seviyesindeki “CSC Sertifikası”nı diğer te-
    sislerine de kazandırmak için çalışmalara devam ettiklerini
    belirterek şunları söyledi:
    “Sürdürülebilir şehirlerin ve yaşam alanlarının yaratılması      Çimsa CEO’su Umut Zenar
    için insan ve topluma dokunan yatırımlarla, tedarikçileri-
    mizden iş ortaklarımıza kadar geniş bir yelpazede sürdürü-
    lebilir iş modellerini benimsemeye odaklanıyoruz., Hede- kullanım oranlarını her geçen yıl artırma çabasındayız.
    fimiz, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarımızı azaltmak.  2022’de yüzde 26 olan Alternatif yakıt kullanım oranımızı
    Bu önemli hedefe ulaşmak için, Çimsa’da alternatif yakıt  2030 yılında yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyoruz”.


                Menarini Türkiye’de üst düzey atama


         Mustafa Ahmet Şencan Menarini Türkiye Teknik Operasyonlar Direktörü ve
                     Meta MS&T lideri olarak atandı.

         . Ahmet Şencan, Ocak ayı itibariyle Menarini Tür-
         kiye Teknik Operasyonlar Direktörü ve META
    M Bölgesi MS&T Lideri olarak görevine başladı.
    Menarini, ilaç sektörünün önde gelen isimlerini bünyesine
    katmaya devam ediyor. 2019 yılından bu yana Konsta So-
    lutions’ta Kurucu/Direktör olarak görev yapan M. Ahmet
    Şencan, Ocak ayı itibariyle Menarini Türkiye Teknik Ope-
    rasyonlar Direktörü ve META Bölgesi MS&T Lideri olarak
    Menarini’ye katıldı.

    PROFESYONEL KARİYERİ
    M. Ahmet Şencan, 1991 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık
    bölümünde lisans, 1995 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık,
    Farmasötik Teknoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini ta-  Menarini Türkiye Teknik Operasyonlar Direktörü
    mamlamıştır. 1995-1996 yılları arasında MSB Ordu İlaç Fab-       Mustafa Ahmet Şencan
    rikası’nda Katı ve Sıvı Ürünler Üretim Müdür Yardımcısı
    olarak görev alan Şencan, 1996-2004 yılları arasında İE Ula-
    gay İlaç’ta sırasıyla Ar-Ge Şefi, Ar-Ge Müdürü, Non-Steril  ve Kalite’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve son ola-
    Ürünler Üretim Müdürü, 2004-2012 yılları arasında Biofar- rak 2019-2023 yılları arasında Konsta Solutions’ta Kurucu/
    ma İlaç’ta sırasıyla Fabrika Müdürü ve Fabrika Direktörü,  Direktör sorumluluklarını üstlenmiştir. M. Ahmet Şencan
    2012-2019 yılları arasında Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri’nde  kariyerine Menarini Türkiye Teknik Operasyonlar Direktö-
    sırasıyla Ar-Ge, Üretim ve Kalite Direktörü, Ar-Ge, Üretim  rü ve META Bölgesi MS&T Lideri olarak devam edecek.


    8 ST Proses Otomasyonu Mart 2024
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15