Page 10 - st-endustri-4.0-2018-temmuz
P. 10

YATIRIMCI


    Polin Waterparks’dan siber fabrika


    yolunda önemli bir yatırım    Röportaj: Derya Kumtepe
    Fotoğraf: Çağlar Çağlar
    Su kaydırakları ve su parkları tasarım, üretim, mühendislik ve montajında A’dan Z’ye
    hizmet sunan bir su parkı tedarikçisi konumundaki Polin Waterparks, 2018 yılı içinde fabrika
    simülasyonu ile yapay zekalı AGV yatırımını devreye alıp büyük veri oluşturmayı hedefliyor.
    Polin Waterparks Yöneticileri bu sayede sanayi dijital dönüşümündeki siber fabrika yolunda
    önemli bir ilerleme kaydedeceklerinin altını çiziyorlar.

        anayi Dijital Dönüşüm viz- leriyle ilgili olarak, “ IoT teknolojisi ile  su parkı tedarikçisi. 105 ülkede 3000 su
        yonunu, tüm robotlu sistem- elde edeceğimiz “büyük veri” ile üre- parkı projesi gerçekleştiren Polin Wa-
        lerin kurulması, ERP sistemi  tim hatlarındaki değişkenlikleri anlık  tersparks, 2016 yılında robotlu gelcoat
        üzerinden entegrasyonu ve  olarak takip edecek ve yapay zeka sis- boyama sistemi kurma aşamasında tüm
    SAGV’ler ile tüm malzeme ve    temleri ile prosesin dijital olarak yöne- dünyada entegratör ve uygulama araştır-
    proses hareketlerinin yönetilmesi şek- tilmesini sağlayacağız. Üç yıl içerisin- ması yaparak önemli bir yatırımı imza
    linde belirleyen Polin Waterparks siber  de tüm sistemler dijital olarak birbirine  atmışlar. Markanın robotlu üretim viz-
    fabrika yolunda önemli bir ilerleme  bağlanacak ve tesis yönetim düzeyinde  yonunu konuşmak ve hangi proseslerde
    kaydetmeyi hedefliyor.      dijital uygulamalar sağlanacak” dedi. otomasyon sistemine ihtiyaç duyduğunu
    Polin Waterparks Teknik Birimler Di- İstanbul’da 1976 yılında kurulan Polin  öğrenmek için Polin Waterparks Teknik
    rektörü Özkan Sur ve Polin Waterparks  Waterparks, bugün su kaydırakları ve su  Birimler Direktörü Özkan Sur ve Polin
    Üretim Müdürü Tolga Tezcan bu he- parkları tasarım, üretim, mühendislik ve  Waterparks Üretim Müdürü Tolga Tez-
    defle yaptıkları yatırımlardan beklenti- montajında A’dan Z’ye hizmet sunan bir  can ile bir araya geldik.

          Polin Waterparks Üretim Müdürü Tolga Tezcan

    8 | ST ENDÜSTRİ 4.0 TEMMUZ 2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15