Page 11 - st-depolama-cozumleri-2018-ocak
P. 11

YATIRIM
                                                  GÜNDEMİ
      kozmetik gibi birçok sektöre sunduğumuz  olacak filo ve depo yatırımlarımız yeni dö- genellikle Jungheinrich markası ile çalışıyo-
      hizmet kalitemiz ve bu sektörlere kazandır- nemde de devam edecek.  ruz. Tesislerdeki tüm iş makinelerini elekt-
      dığımız yeniliklerle lojistik sektörüne öncü-            rikli olarak tercih ediyor, böylelikle depola-
      lük diyoruz.            Yeni üretim hattı ya da tesis   ma alanlarında da çevre dostu olma ilkesini
                        yatırımı kararı nasıl veriliyor? Yeni  korumayı sürdürüyoruz.
      Mars Lojistik’in sektörde sahip  dönemde planlanan bir yatırım   Depolama hizmetlerimizin teknolojisi ola-
      olduğu pazar payı hakkında     kararı var mı?          rak ise SOFT yazılım firması tarafından üre-
      bilgi verebilir misiniz? Bu payı  Mars Logistics olarak ihtiyaçlarımız doğ- tilen özelleştirilmiş modülleri kullanıyoruz.
      artırmak için yeni dönemde     rultusunda filomuza ve depomuza yatırım  Bu sayede müşteri tarafında farklı ERP’ler
      yapmayı planladığınız yenilikler  yapmaya karar veriyoruz. Bu yatırımlar, he- kullanılsa da hepsi ile kullandığımız yazılı-
      var mı?              deflerimize rahatlıkla ulaşmamızı sağlıyor.  mı entegre etme imkânı buluyoruz. Ayrıca
      Mars Logistics olarak, sürdürülebilir bir  Uzun zamandır gündemimizde olan Hadım- depo içerisinde mal kabul, yerleştirme, sa-
      yaklaşımla sektördeki çizgimizi devam etti- köy’deki yeni lojistik merkezimizin açılışını  yım, karantina ve sipariş hazırlama gibi ope-
      riyoruz. Bu doğrultuda sektördeki konumu- 2018 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirmeyi  rasyonlarsa RF El terminalleri kullanıyoruz.
      muzu güçlendirecek ve büyümemize destek  planlıyoruz. Yine bu dönemde Anadolu ya-
                        kasındaki 4’üncü lojistik merkezimizi dev- Depo yatırımı yaparken nelere
                        reye almak için çalışmalarımız sürecek.  dikkat ediyorsunuz? Partner
                                         seçim kriterleriniz nelerdir?
                        Depolama alanınız ne kadarlık   Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik fiziki
                        bir alan üzerinde yer alıyor ve  şartlara sahip olması ve yüksek verim elde
                        fiziki özelliklerinden bahsedebilir  edeceğimiz noktalarda yer almasına dikkat
                        misiniz?             ediyoruz. Hizmet kalitemizi yukarıya taşı-
                        Yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanda;  yacak ve iş süreçlerimizi kolaylaştıracak iş
                        Avcılar, Tuzla 1, Tuzla 2, Şekerpınar, Esen- ortakları seçmeye özen gösteriyoruz.
                        yurt, Adana, İzmir ve Yenibosna’da olmak
                        üzere 8 depo alanımız bulunuyor. Türkiye’de depolama alanında
                        Depolama alanlarımız ile elektronik, tele- yapılan yatırımları nasıl
                        komünikasyon, sağlık, gıda, kimya ve diğer  değerlendiriyorsunuz?
                        sektörlerden pek çok müşterimize depolama,  Ülkemizde depolama alanlarına yapılan
                        katma değer ve elleçleme hizmeti veriyoruz.
                        Lojistik merkezlerimizde; Antrepo Servisi,  yatırımların yeterli sayıda olduğunu söyle-
                        Serbest (Gümrüksüz) Depolama, Stok Ta- yebiliriz ancak birtakım standartların karşı-
                        kibi, Envanter Yönetimi, Sipariş Hazırlama  lanması gerekiyor. Depolama hizmeti alacak
                        ve Kontrolü, Hasarlı / Karantina Stok Yöne- firmaların ithalatı varsa ağırlıklı hangi güm-
                        timi, Ürün Sayımı, Rezervasyonlu Dağıtım,  rük ile çalışıyorsa o gümrüğe bağlı antrepo-
                        7/24 AVM Dağıtımı, Türkiye’ye Dağıtım  nun serbest depo ile aynı çatı altında veya
                        Hizmeti, Tersine Lojistik Hizmetleri, Ürün  ara taşıma gerektirmeyecek konumda olma-
                        Birleştirme, Kalite Kontrol İşlemleri, Paket- sına dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı zaman-
                        leme - Etiketleme - Alarm Takma ve Hurda  da deprem, sigorta, İSG gibi gereklilikleri
                        ve Iskartaların Ayrılması gibi tüm katma de- karşılıyor olması büyük önem taşıyor.
                        ğerli hizmetleri sunuyoruz.
                                         Depo ve depo yönetimiyle alakalı
                        Depolama alanında kullandığınız  gelecekteki planlarınızı paylaşır
                        sistemler ve çözümler       mısınız?
                        nelerdir? Bunlardan nasıl     İş süreçlerimizi kolaylaştıran teknoloji ve
                        faydalanıyorsunuz?        teknolojinin getirdiği tüm kolaylıkları takip
                        Müşterilerimizin istek ve talepleri hangi  ediyoruz. Bu sürece entegre edebileceğimiz
                        ürüne yönelikse depolarımızı o ürünlere  alt yapı çalışmalarımızla da daha yüksek ka-
                        göre hizmet verebilecek bir yapıya dönüştü- litede hizmet vermek amacıyla araştırmala-
                        rüyoruz. Şirket olarak depolama alanlarında  rımız tüm hızıyla sürüyor.

                                                ST Depolama Çözümleri Ocak 2018 9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16